Home » ایرما: تفسیر یک خواب by Sigmund Freud
ایرما: تفسیر یک خواب Sigmund Freud

ایرما: تفسیر یک خواب

Sigmund Freud

Published
ISBN :
ebook
18 pages
Enter the sum

 About the Book 

تحلیل فروید از یکی از رویاهایش.از متن:اگر روشی را که توضیح دادم برای تعبیر خواب در پیش گیریم، به این نتیجه می رسیم که خواب در حقیقت دارای معنایی است و تنها در اثر فعالیت ناقص مغز، چنان که دانشمندان پنداشته اند، به وجود نیامده است. وقتی کار تعبیرMoreتحلیل فروید از یکی از رویاهایش.از متن:اگر روشی را که توضیح دادم برای تعبیر خواب در پیش گیریم، به این نتیجه می رسیم که خواب در حقیقت دارای معنایی است و تنها در اثر فعالیت ناقص مغز، چنان که دانشمندان پنداشته اند، به وجود نیامده است. وقتی کار تعبیر خواب را به پایان برسانیم، در می یابیم که خواب برآوردن آرزو است.